Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy 

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem nebo určenou třetí osobou (např. pokud je zboží převzato v pátek, doba pro odstoupení začíná běžet od soboty včetně).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat na jednom z níže uvedených kontaktů, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud nakupujete zboží v rámci své obchodní či činnosti (rozhodující je uvedení IČ na nákupním dokladu), nevzniká vám nárok na odstoupení, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

V čtrnáctidenní lhůtě nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, kterým mu bylo poskytnuto na míru upravené zboží, např. nátěr výrobku, střešní krytina, doplňky jako okenice, okapy atp.

Důsledky odstoupení od smlouvy

„Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu uvedenou níže. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Obal zboží: Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Přesto si vyhrazujeme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Použité zboží: Po převzetí zboží by nemělo dojít k jeho opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na jeho případné opotřebení a následné náklady, které mohou být spojeny s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Vracené zboží doporučujeme uvést do původního stavu (vyčištění, zabalení, zkompletování balení). Tím předejdete účtování poplatků které nám vzniknou s uvedením zboží do původního stavu.

Zpět do obchodu